НАСОЧЕНИ КОН ИДНИНАТА И НАПРЕДОКОТ

ОСНОВНИ ВРЕДНОСТИ

Нашиот фокус е насочен кон иднината и напредокот за целосно да ја оствариме нашата визија.
Се стремиме да создадеме љубопитни ученици што секогаш размислуваат критички и не се воздржуваат да направат предизвикувачки претпоставки.
Во текот на нивното образование, заедно со стекнатото знаење и искуство, учениците, исто така, ги учат нашите основни вредности:

 

 • Транспарентност
 • Одговорност
 • Интегритет
 • Професионализам
 • Упорност
 • Почит
 • Правичност
 • Тимска работа
 • Лидерство
 • Доверба
 • Разновидност

  НИЕ СОЗДАВАМЕ

  • позитивна, енергична и инспиративна средина за учење каде што учениците се ценети и се мотивираат да го прифатат концептот на доживотно учење;
  • безбедна и среќна средина за учење каде што сите ученици ќе бидат успешни, ќе создаваат пријателства, ќе градат почит и самопочит и каде што секој ги почитува и цени различните таленти и различното културно наследство.

  НИЕ ОБЕЗБЕДУВАМЕ

  • средина каде што секој е вреднуван и почитуван и секој член на училиштето е посветен кон подготвување на учениците за нивното понатамошно образование и истовремено да ги поттикне да ги прифатат тековните и идните предизвици за да развијат социјална свесност, граѓанска одговорност и личен развој.

  НА УЧЕНИЦИТЕ ИМ

  • даваме знаење и вештини што ќе им помогнат да станат одговорни и независни личности;
  • нудиме програми што се насочени кон ученикот.

  НИЕ ГО ПРЕПОЗНАВАМЕ

  • потенцијалот на учениците и им помагаме да го развијат

  НИЕ ГИ ПОТТИКНУВАМЕ

  • нашите ученици да бидат љубопитни и да го развијат критичкото размислување.

  НИЕ ГИ ПОДГОТВУВАМЕ И ГИ МОТИВИРАМЕ

  • учениците да се соочат со светот што се менува преку поттикнување на вештините за критичко размислување и развивање на почит за важните вредности, како што се чесност, лојалност, упорност и емпатија.

  НИЕ ГИ ПОЧИТУВАМЕ

  • разликите и индивидуалноста на учениците како средство за збогатување на заедницата;
  • самодовербата и иновативните умови на учениците;
  • талентите на секој ученик, нивната креативност и индивидуалност.

  НИЕ ГИ ОТСТРАНУВАМЕ

  • сите препреки за учење и создаваме и користиме средина за учење која отвора нови видици.

  НИЕ ГИ ЦЕНИМЕ

  • постигнувањата и потенцијалот на учениците;
  • богатството и разновидноста на образованието;
  • позитивните врски;
  • личниот развој, социјалната одговорност и чувството на самовреднување.

  АКРЕДИТАЦИЈА

  • Меѓународно училиште Скопје акредитирано од Владата на Република Северна Македонија со Одлука бр. 40-13326/1-21 од 22.2.2022 година и е со Решение за верификација бр. 13-2618/4 од 5.5.2022 година од Министерството за образование и наука на Република Северна Македонија.