СТИПЕНДИИ

Ни претставува задоволство што можеме да понудиме одреден број стипендии.

Остварете ги вашите цели и соништа со Меѓународно училиште Скопје!

Инспирирајте се и започнете едно неверојатно едукативно патување.

Заедно да го исчекориме патот што води до академските остварувања.

Стипендии за упис во прва година 

Меѓународно училиште Скопје нуди делумни стипендии за запишување на ученици во прва* година за учебната 2022/2023 г.

Потребни документи за аплицирање:
– Пополнета апликација;
– Извод од матична книга на родени;
– Свидетелства од шесто до деветто одделение.
*Истите услови за стипендирање за упис во прва година за истиот ученик ќе бидат валидни и во втора, трета и четврта година во учебните 2023/2026 г.

Стипендии за упис во трета година

Меѓународно училиште Скопје нуди делумни стипендии за запишување на ученици во трета* година за учебната 2022/2023 г.

Потребни документи за аплицирање:
– Пополнета апликација;
– Извод од матична книга на родени;
– Свидетелства од прва и втора година средно образование.
*Истите услови за стипендирање за упис во трета година за истиот ученик ќе бидат валидни и во четврта година во учебната 2023/2024.

Стипендии за упис во втора година

Меѓународно училиште Скопје нуди делумни стипендии за запишување на ученици во втора* година за учебната 2022/2023 г

Потребни документи за аплицирање:
– Пополнета апликација;
– Извод од матичната книга на родени;
– Свидетелство од прва година средно образование.
*Истите услови за стипендирање за упис во втора година за истиот ученик ќе бидат валидни и во трета и четврта година во учебните 2023/2025 г.

Стипендии за упис во четврта година (ISS Senior)

Меѓународно училиште Скопје нуди делумни стипендија за запишување на ученици во четврта година за учебната 2022/2023 г.

Потребни документи за аплицирање:
– Пополнета апликација;
– Извод од матична книга на родени;
– Свидетелства од прва до трета година средно образование.

Во прилог може да доставите и дипломи од натпревари, признанија, дипломи за вонучилишни активности итн.

Пријавувањето е во тек.

Стипендиите се доделуваат врз основа на тестирање, напишан есеј и интервју.

По доставување на апликацијата и потребните документи, ќе бидете известени за терминот за доставување на есејот и за тестовите по соодветните предмети.
Дополнително ќе ве известиме и за термин за интервју.

ИСПИТ

НАПИШИ ЕСЕЈ

ИНТЕРВЈУ